OBJECTIUS

Objectius generals

1. Conèixer i valorar el seu cos i l’activitat física com un mètode saludable d’exercitar el cos i veure les seves possibilitats motrius.
2. Gaudir de la relació i comunicació amb els altres, i poder utilitzar-ho com a recurs per organitzar el seu temps lliure en un futur.
3. Participar en activitats físico-esportives compartint projectes, establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns, resolent mitjançant el diàleg i la comunicació possibles conflictes i evitant discriminacions per característiques personals, de gènere, socials o culturals. Mitjançant l’aprenentatge del fairplayen el futbol, sabent guanyar i sabent perdre.
4. Elaborar estratègies d’identificació i de resolució de problemes diversos en situacions de joc, o situacions reals de partit. Tenir un bon bagatge per ser competent a l’hora de prendre decisions en situacions reals de joc, tant amb pilota com sense pilota.
5. Desenvolupar estratègies i pensaments tàctics de manera autònoma i equilibrada, sabent les pròpies possibilitats i les dels companys. Assolint així la capacitat de reconèixer les mancances i debilitats pròpies i de l’oponent, per ser més eficaç tant col•lectivacom individualment.
6. Adquirir i desenvolupar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per a la realització eficaç de l’activitat esportiva.
7. Desenvolupar la tàctica i la tècnica tant col•lectiva com individual, a través d’un sistema d’entrenament integrat i global, treballant també amb tasques analítiques per al perfeccionament de la tècnica, de forma externa a la pràctica global.

Objectius específics

1. Millorar la tècnica del futbol
2. Desenvolupar l’aprenentatge tàctic individual i col•lectiu
3. Aprendre estratègies ofensives i defensives
4. Incrementar la comunicació i cooperació entre els membres de l’equip
5. Enriquir la presa de decisions en situacions reals de joc i partits reduïts
6. Participar i col•laborar de forma activa, en les activitats programades, amb independència del nivell d’habilitat i capacitat personal i valorant els aspectes de relació que fomenten l’actitud de respecte i tolerància.
7. Participar en activitats físiques esportives de col•laboració amb un nivell d’autonomia acceptable, aconseguint el paper encomanat i respectant les normes.
8. Conèixer tots els aspectes tècnics i tàctics del futbol realitzant una correcta execució durant el transcurs del joc.
9. Augmentar les possibilitats de rendiment motor mitjançant la millora de les capacitats, tant físiques com motrius, desenvolupant actituds de superació personal i esforç.